Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Net Change Factory B.V. (hierna: Net Change Factory) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Net Change Factory is statutair gevestigd te Born aan de Getelberg 6 (6121XR), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 64863530 en is verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Net Change Factory is per e-mail te bereiken via info@netchangefactory.com en telefonisch via 085-1304260.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Net Change Factory omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Net Change Factory aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Net Change Factory valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Net Change Factory behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-10-2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u een overeenkomst sluit met Net Change Factory. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst door Net Change Factory en relatie management. Via de website wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk in contact te komen met u, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich altijd afmelden van deze nieuwsbrief door in de daarvoor bestemde link te klikken in het e-mailbericht.

Net Change Factory verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Bij het kennismakingsgesprek wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw bedrijfsgegevens, inhoudende bedrijfsnaam, bedrijfsadres, kvk-nummer en betaalgegevens. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van één jaar na het eindigen van de overeenkomst met u opgeslagen, met uitzondering van enige persoonsgegevens welke op administratieve stukken aanwezig zijn. In verband met de fiscale bewaarplicht worden deze bewaard voor een termijn van zeven jaar.

 

Cookies

Net Change Factory maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Net Change Factory bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Net Change Factory om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Net Change Factory. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Net Change Factory is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Net Change Factory raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Net Change Factory zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Net Change Factory verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Net Change Factory.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Net Change Factory op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Net Change Factory heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt te allen tijde contact opnemen met Net Change Factory om deze rechten uit te oefenen. Net Change Factory zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen uw verzoek uitvoeren.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@netchangefactory.com.

Indien u een klacht wil indienen over Net Change Factory met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).